Zomerweelde

Kijk hier voor foto’s    

Tijdens de Boot Holland van 2008 vernamen we van één van de bezoekers van onze  stand dat er een boottype met de naam Zomerweelde bestaat. Het zou de voorloper van de Vrijheidsklasse zijn.

Slechts 6 exemplaren zouden er gebouwd zijn.

De interesse gewekt natuurlijk. Zoeken in oude bladen en tijdschriften leverde het volgende op:


In 1942 werd er door het V.N.V.W. een prijsvraag voor het ontwerpen van een nieuwe wedstrijdklasse uitgeschreven. Uit de Waterkampioen van 1942 citeren we het volgende:De prijsvraag was voor het ontwerp van een kieljachtje met 12 m2 doek, van voldoende snelheid en beweeglijkheid om voldoening te geven in wedstrijden vooral voor jeugdige zeilers. Bijzondere aandacht werd voorts gevraagd voor de stabiliteit, opdat het gewicht van de bemanning niet van overwegend belang zou behoeven te zijn, een voorwaarde, waarbij ook gedacht werd aan jonge zeilers, die meestal nog niet over het lichaamsgewicht beschikken om een zeer ranke boot voldoende recht te houden. Dat verder geschiktheid gevraagd werd voor het maken van tochten, terwijl amateur-bouw mogelijk en de bouwprijs laag behoorde te zijn, spreekt voor ons land wel van zelf. Immers alleen voor het deelnemen aan wedstrijden is het maken van tochten reeds noodig en de zeilsport wordt hier zoo zeer beoefend ook door hen, die over zeer beperkte middelen beschikken, dat een bootje van deze grootte zeer zeker niet te duur behoort te zijn.

Een zeer groot aantal ontwerpers, niet minder dan 55 inzendingen kwamen binnen, had zich aangegord om den strijd met deze voorwaarden en met malkander te voeren. Al werd hierdoor het werk van de beoordeelings-commissie, bestaande uit de heeren A. van Gooi, Ir. J. C. van Hoolwerff, D. Kagchelland, Ir. J. Loeff en W. de Vries Lentsch, lang niet makkelijk, door deze groote belangstelling werd weer eens te meer het nut van de prijsvragen, die de Verbonden Nederlandsche Watersport Vereenigingen reeds sedert jaren uitschrijft, aangetoond. Want zelfs als de Technische Commissie en de Algemeene Vergadering het prijswinnend ontwerp niet waardig zouden keuren om er naar een nieuwe klasse in het leven te roepen, dan nog is het van groot belang, dat zooveel ontwerpers hun gedachten intensief over het gestelde probleem hebben laten gaan. Dankbaar kan hiervan gebruik worden gemaakt door diegenen, die in dat geval over de te kiezen boot zullen moeten beslissen. En al zal dit gebruik dikwijls in negatieven zin zijn, dit zal hopelijk de steeds talrijker wordende ontwerpers niet afschrikken van deelneming aan volgende prijsvragen.

Ook de beoordeelingscommissie moest zoo te werk gaan, wilde zij ooit tot een beslissing komen. Ieder lid heeft zich eerst zelfstandig van elk ontwerp, na grondige beschouwing, afgevraagd: is dit een aanvaardbare oplossing van het gestelde probleem? Dat deze vraag voor vele ontwerpen met neen moest worden beantwoord, is niet verwonderlijk. Wel merkwaardig is het, dat bij vergelijking der zelfstandige beoordeelingen bleek, dat slechts één ontwerp genade had kunnen vinden in de oogen van alle vijf juryleden. Dit was het ontwerp „Zomerweelde", dat na grondige bespreking met den eersten prijs werd bekroond. Een viertal ontwerpen werd door vier der commissieleden als een mogelijke oplossing beschouwd, terwijl in totaal 18 ontwerpen volgens minstens twee leden der jury voor een nadere bespreking in aanmerking kwamen.

Deze bespreking gaf het resultaat, dat de commissie eenstemmig van oordeel was, dat aan geen der ontwerpen een tweede prijs kon worden toegekend, omdat tegen alle drie ontwerpen, die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen, min of meer ernstige bezwaren werden gevoeld. Zoo werd de beslissing genomen, de beschikbare 2e en 3e prijzen samen te verdeelen over drie 3e prijzen, die werden toegekend aan de ontwerpen „Kilpalipursi", „Maasjol" en „Supercanoe", die wij hier in alphabetische volgorde noemen.


Via Marktplaats zijn we op het spoor van één van deze bijzondere boten gekomen. We konden hem als Stichting Oud-Zeilend-Hout uit het Brabantse Bladel halen. Foto’s van deze boot zijn hier te vinden evenals een aantal tekeningen. Het vreemde is nog dat de Zomerweelde die wij gekregen hebben 6,25 m lang is. Volgens de tekeningen in de Waterkampioen zou de lengte 5,49 m moeten zijn. Maar alle maten blijken in verhouding vergroot te zijn. Mensen die meer van deze boten weten laat het ons horen!!